تعرفه پنل
 برنــزی  نقــره ای طـــلایی پلاتـــین

 

100.000 تومان

تعرفه پیامک 24تومان

خطوط اشتراکی تبلیغاتی رایگان

 

200.000 تومان

تعرفه پیامک 22تومان

خطوط اشتراکی تبلیغاتی رایگان

 

250.000 تومان

تعرفه پیامک 21تومان

خطوط اشتراکی تبلیغاتی رایگان

250.000 تومان

تعرفه پیامک  20تومان

خطوط اشتراکی تبلیغاتی رایگان